பெண்கள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய படம் | Movie Shorter Tamil | Movie Explained In TamilInstagram Link...:-
https://www.instagram.com/movie_shorter_tamil_official/


HELLBOUND :-
Episode 1 & 2 :- https://youtu.be/9FdKI8GZR8U


SHANNARA CHRONICLES S1 :- https://youtube.com/playlist?list=PLf3olGDSEBc1IBBip1NM33b__dUeM8Qq7


SHANNARA CHRONICLES S2 :-
https://youtube.com/playlist?list=PLf3olGDSEBc3X_q3C6hr5wKGMguGioqtd


SECOND CHANNEL LINK:-
https://youtube.com/channel/UC0v9DzayI9TvMeVAl7DrDzQ


The video we create is to give a better view of the movie and for entertainment purposes. We make these videos with the intention of educating others in a motivational/inspirational form. We do not own the clips and music we use in most cases.


Note:- ALL THE IMAGES/PICTURES SHOWN IN THE VIDEO BELONGS TO THE RESPECTED OWNERS AND NOT ME.. I AM NOT THE OWNER OF ANY PICTURES SHOWED IN THE VIDEO.


FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER


* Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statutes that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use.


-This video has no negative impact on the original works (It would actually be positive for them)
-This video is also for teaching purposes.
-It is not transformative in nature.
-I only used bits and pieces of videos to get the point across where necessary.


We make these videos with the intention of educating others in a motivational/inspirational form. We do not own the clips and music we use in most cases. Our understanding is that it is in correlation to Fair Right Use, however, given that it is open to interpretation, if any owners of the content clips would like us to remove the video, we have no problem with that and will do so as fast as possible. Please message us on YouTube or Facebook if you have any concerns.


We believe these videos are fair use because:


They are transformative in a positive sense, we take clips from various sources to help create an atmospheric feeling that will help people in hard situations in their life.


We also do not wish to use the heart of any piece of work that would perhaps decrease the market value of the original content, if anything we hope to promote the content so that people can reach out and subsequently increase the market value.


Lastly, these videos are to educate people in an entertaining fashion. Given these are very short videos, the short parts we use within them act as a catalyst to further reading.


The people who want to delete the footage (if I used one). instead of giving us a copyright strike, you can contact us at Mail: [email protected] I will remove the content immediately. Or we are ready to give the revenue that we made from the video. Because we are spending more time to achieve our dreams. That includes much life.
#storyexplainedintamil
#MovieShorterTamil
#tamilvoiceover
#voiceover
#horrormovieexplainedintamil
#moviereviewintamil
#movieexplainedintamil
#TamilVoiceOverHorrorMovies
#tamilmoviereview
#tamilmovies
#tamiltrending
#TamilHollywoodReviewer
#netflixnewmovie
#Amazonprimetamil
#marveltamil
view more